Висновок обґрунтованості розрахунку розміру збитків, наданих до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Запорізькою обласною організацією КПУ щодо знищення майна – пам’ятника Й.В. Сталіну


Я представляю этот висновок для всеобщего обозрения с  одной целью - чтобы было понятно, что украинские суды до таких висновков еще не доросли. Конечно,  судебный эксперт такого висновка никогда не напишет, потому что он еще пока не в состоянии осилить принцип "превалювання сутності над формою" и другие постулаты, перенесенные в стандарты бухгалтерского учета из международной практики. .
           
 
             

Висновок
обґрунтованості розрахунку розміру збитків, наданих до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Запорізькою обласною організацією КПУ щодо знищення майна – пам’ятника Й.В. Сталіну

               

               

                В процесі вивчення матеріалів мною було використано:
               
                Закон України   «Про політичні партії в Україні» від 05.04 2001 року N 2365-III;
                Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16 липня 1999 року    N 996-XIV 
                Закон України «Про планування і забудову територій» від 20.04. 2000 р.N 1699-III
                Інструкція   про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку  активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Затверджена Наказом Міністерства  фінансів України від 30.11.99 р.N 291
                Порядок визначення розміру  збитків від розкрадання, нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений   постановою Кабінету Міністрів України  від 22 січня 1996 р. N 116;
                Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджений наказом Мінфіну України  від 31.03.1999 р. № 87 (далі - ПСБО 2)   
                Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затверджений наказом Мінфіну України  від 27.04.2000 р. № 92 (далі - ПСБО 7)          
                Статут Комуністичної партії України, зареєстрований  Міністерством юстиції України 5 жовтня 1993 року (із змінами).
                Порядок спорудження (створення) пам'ятників і монументів, затверджений наказом  Держбуду України та Мінкультури України  від 30.11.2004 N 231/806 і  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за N 1588/10187


               
                 Розрахунок збитків виконано на підставі п.2 Порядку визначення розміру  збитків від розкрадання, нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України  від 22 січня 1996 р. N 116.  За документами, наданими позивачем до суду, на балансі Запорізької обласної організації КПУ начебто знаходився об’єкт основних засобів «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна» з балансовою вартістю 109828,00 грн. 
                Проте, представлені первинні документи викликають деякі питання. Так, в Акті введення в експлуатацію основних засобів незрозуміло на який субрахунок рахунку  10 "Основні засоби" було віднесено основний засіб «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна»  і за рахунок яких джерел фінансування (не заповнена гр.4).  Також у видаткових касових  ордерах   у графі 4 «Кореспондуючий рахунок, субрахунок» зазначено рахунок 31 «Рахунки в банках» субрахунок "Поточні рахунки в національній валюті".  Це означає, що всі суми, зазначені у вищевказаних видаткових касових ордерах були  віднесені до банку для зарахування на поточний банківський рахунок, а не видані якійсь фізичній особі.
                Щодо балансової вартості об’єкту основних засобів «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна». За наданими Запорізькою обласною організацією КПУ документами на балансі цієї організації з 05.05.2010 року знаходиться  об’єкт основного засобу «Полуфігура генералісімуса Й.В. Сталіна». Але балансова вартість об’єкта основних засобів підтверджується не лише актом вводу об’єкту в експлуатацію та розпорядженнями керівника організації. Факт введення об’єкта основних засобів в експлуатацію має  бути відображеним на відповідних  рахунках  бухгалтерського обліку  і в фінансовій звітності. З   Балансу підприємства, форма № 1 (що складається відповідно до ПСБО 2), яку Запорізька обласна організація КПУ подавала до Головного управління статистики у Запорізький області (м. Запоріжжя, пр. Ленина 75) за перший квартал 2010 р.,  півріччя 2010 р., 9 місяців 2010 р.  та  річний за 2010 рік можна довідатися - чи дійсно в рядку 031 «Первісна вартість основних засобів» відображена сума більше ніж 109828, 00 грн. 
                Запорізька обласна організація КПУ має організаційно-правову форму 810 «Політична партія».  Політична партія  -  це  зареєстроване   згідно   з   законом добровільне    об'єднання    громадян    -   прихильників   певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,  що має  своєю метою  сприяння  формуванню  і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Закон України   «Про політичні партії в Україні» чітко регламентує діяльність політичних партій, які  провадять  свою  діяльність  відповідно  до Конституції України,   а також інших законів України та  згідно  із  партійним  статутом,  прийнятим  у визначеному цим Законом порядку.
                Проте Запорізька обласна організація КПУ порушила закони та нормативні акти України, які встановлюють певну процедуру при встановленні пам’ятників для загального огляду. Так, у  відповідності з Порядком спорудження (створення) пам'ятників і монументів Запорізька обласна організація КПУ мусила своєчасно подати клопотання щодо спорудження (створення) пам'ятників (монументів) з додаванням таких документів:
обґрунтування доцільності спорудження (створення) пам'ятника (монумента) у даному регіоні, населеному пункті з відповідними висновками Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управлінь культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
погодження з органом місцевого самоврядування місця встановлення з урахуванням генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, планування та забудови, що історично склались та  інше.
                Натомість полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна була встановлена для вселюдного  огляду без відповідної процедури та погодження цього питання з органами місцевого самоврядування та громадою через проведення громадських слухань, як то передбачено нормативними документами та Законом України «Про планування і забудову територій», чинним на дату встановлення пам’ятника.
                Статут  політичної  партії має містити серед іншого  перелік статутних органів політичної  партії,  порядок  їх утворення, їхні повноваження і термін цих повноважень; порядок  створення,  загальну  структуру  та повноваження обласних,  міських,  районних організацій політичної партії та її первинних осередків;  джерела матеріальних,  у тому числі фінансових, надходжень  та порядок здійснення витрат політичної партії. В Статуті КПУ, зареєстрованому  Міністерством юстиції України 5 жовтня 1993 року, зазначено, що діяльність партії здійснюється на основі Статуту, програмних і нормативних документів у відповідності з Конституцією і законами України. У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується науковим соціалізмом, вченням Маркса-Енгельса-Леніна. Символами КПУ є червоний прапор із вишитими зображеннями серпа і молота, портретом В.І.Леніна, словами "Пролетарі всіх країн, єднайтеся" та "Комуністична партія України". КПУ має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Таке майно використовується  лише для здійснення своїх статутних завдань. Тобто діяльність Запорізької обласної організації КПУ по створенню і встановленню пам’ятників діячам, які не пов’язані з її символами та не зазначені в Статуті, без  погодження з міською радою і без врахування інтересів громади міста, розцінюється, як діяльність, не пов’язана зі статутною діяльністю. 
                Згідно зі ст. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»  (далі ПСБО 7)   основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва або постачання  товарів,  надання послуг,  здавання в оренду іншим особам або  для  здійснення   адміністративних   і   соціально-культурних  функцій,  очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Немає підстав вважати, що полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна потрібна КПУ для виконання нею адміністративних (як комп’ютери чи  меблі) або  соціально-культурних функцій (які притаманні культурним закладам).   Через те, що в символіці, статуті та програмі КПУ відсутні будь-які посилання на образ Й.В. Сталіна,   то такий об’єкт  як полуфігура Й.В. Сталіна не може бути визнаний активом, який використовується КПУ для здійснення нею своїх статутних завдань або якихось інших функцій, передбачених Статутом.
Також не відповідає ознаці активу друга вимога ПСБО 7 - строк корисної експлуатації основного засобу, який має бути більше одного року. Розпорядженням …перший секретар ЗОО КПУ  встановлює  строк експлуатації полуфігури  генералісімуса Й.В. Сталіна в 200 років. Але цей строк не є аргументованим.  Відповідно до ст. 24 ПСБО 7 при визначенні  строку  корисного використання  (експлуатації) слід зважати на:
     - очікуване використання об'єкта  підприємством  з  урахуванням  його потужності або продуктивності;
     - фізичний та моральний знос, що передбачається;
     - правові або  інші обмеження щодо строків використання об'єкта  та інші фактори.
При визначенні строку експлуатації такого об’єкта як «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна» не враховано:
1) фізичний знос.  Із енциклопедії Вікіпедія http://uk.wikipedia.org/ можна дізнатися, що силумін – це сплав алюмінію з кремнієм. Через присутність кремнію головним недоліком силуміну  є крихкість і тому він використовується у виробництві неякісних кульових кранів та змішувачів для води, що дає змогу здешевити ці вироби в порівнянні з латунними аналогами. Тобто відлита із силуміну полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна мала нагоду у будь-який момент розколотися від  необережного  удару, поштовху або навіть  граду.
2) правові обмеження щодо строків використання об'єкта. Вважаючи, що встановлення полуфігури генералісимуса І.В. Сталіна для вселюдного огляду не є законним, цей об’єкт  в будь-який час міг бути знесеним владою. Міський  голова Запоріжжя в інтерв’ю 16.02.2011 р. агентству Інтерфакс-Україна» заявив: «Пам'ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено не відповідно до затвердженого проекту. В проекті Запорізького обкому Компартії України немає пам'ятника: проект його не передбачає. Наразі ми не підписали акт введення в експлуатацію цього об'єкта - обкому КПУ, і не підпишемо доти, доки його не приведуть у відповідність. Тому ми вживатимемо всіх заходів для знесення пам'ятника Сталіну, якщо комуністи його знову встановлять".  В такій ситуації не було підстав очікувати, що незаконна споруда простоїть аж 200 років. 
3) до інших факторів можна віднести  політичну ситуацію в Україні, рішення влади, відношення до образу Й. Сталіна громадськості.  13 січня 2010 року Апеляційний суд міста Києва погодився з висновком Служби безпеки України, в якому доведено, що Сталін Й.В. та інші особи з метою придушення національно-визвольного руху в Україні та недопущення побудови й утвердження незалежної Української держави умисно організували геноцид частини української національної групи, зокрема селянства, внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб.  А 28 квітня 2010 р. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила  резолюцію  1723 (2010) «Вшанування жертв Голодомору в колишньому СРСР». У п. 11 цієї Резолюції Асамблея Ради Європи  рішуче засуджує жорстоку політику сталінського режиму, яка призвела до смерті мільйонів невинних людей і називає таку політику злочином проти людства.  Тож встановлення полуфігури І.В. Сталіна для вселюдного огляду в таких умовах носило провокаційний характер. Негативне ставлення  до цієї особистості в суспільстві доведено  результатами соціологічного дослідження Українського центра економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, згідно яким 57 % мешканців Сходу (до якого відноситься Запоріжжя) негативно ставляться до встановлення пам’ятника Й. Сталіну. Тож   потрібно було очікувати, що строк корисного використання об’єкту «Полуфігура генераліссімуса Й.В. Сталіна» не буде надто довгим.  Ще в березні 2010 року газети друкували повідомлення, що декотрі організації погрожують знести цей пам’ятник у разі його незаконного встановлення для вселюдного огляду.
З вищенаведеного виходить, що корисний строк експлуатації об’єкта «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна» в 200 років нє є обґрунтованим.  Виготовлення пам’ятника з крихкого матеріалу з урахуванням його незаконного встановлення для вселюдного огляду, зважаючи на  політичну ситуацію в Україні та у світі, провокаційність використання образу Й.В. Сталіна, який викликає спротив громадськості, очікуваний строк корисного використання цього об’єкта мав бути встановленим  не більше як кілька місяців, тобто до одного року.
Таким чином визнання об’єкта «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна» основним засобом не відповідає вимогам ПСБО 7.
                Щодо  відновлення. Показники відновлення Вп та Вр у формулі п.2 Порядку визначення розміру  збитків від розкрадання, нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей матеріально-технічних цінностей застосовуються в тому випадку, коли таке відновлення необхідне для подальшого продовження роботи. Натомість, як вбачається з інтерв’ю мера Запоріжжя  Олександра Сина він буде вживати  всі необхідні  заходи для знесення пам’ятника Сталіну, якщо комуністи знов його встановлять. Також голова Запорізької обласної державної адміністрації Борис Петров виступає проти встановлення нового пам’ятника. Тобто міська влада рішуче налаштована не давати згоди на встановлення нового пам’ятника, який теж буде визнано незаконним. Крім того, у Верховній Раді 16.02.2011 р. зареєстровано проект Закону України «Про заборону спорудження (створення) пам'ятників і монументів Сталіну Й.В. та іншим особам, винним в організації Голодомору 1932-1933 років в Україні».
                В таких умовах відтворення нового пам’ятника Й.В. Сталіну не має  ні правових, ні якихось інших підстав. Відсутність пам’ятника Й.В. Сталіну не завадить подальшому продовженню роботи Запорізькій обласній організації КПУ.
Щодо ПДВ. Запорізька обласна організація КПУ не є платником ПДВ, тож незрозуміло, чому збитки у формулі збільшені на суму ПДВ. До того ж, суми 69483,00 грн, сплачені  Запорізькій обласній організації Українського товариства охорони пам’ятників історії культури та 40345, 00 грн., начебто виплачені  приватному підприємцю …, не  включають в себе ПДВ. Тобто показник ПДВ у формулі п.2 Порядку визначення розміру  збитків від розкрадання, нестачі,  знищення (псування) матеріальних цінностей матеріально-технічних цінностей розрахунку дорівнює нулю.
                Таким чином, через те, що з точки зору бухгалтерського обліку в Україні об’єкт «Полуфігура генералісимуса І.В. Сталіна» не може розглядатися у якості основних засобів, його балансова вартість Бв дорівнює нулю.  Відновлення цього пам’ятника не має жодного сенсу через його незаконність та наміри влади знести його у випадку появи на елементі будівлі  обкому КПУ.  Тож у травні 2010 року з вищенаведених причин, та виходячи з таких принципів бухгалтерського обліку, як обачність  та превалювання сутності над формою, задекларованих Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» витрати на виготовлення полуфігури І.В. Сталіна потрібно було віднести до витрат, не пов’язаних зі статутною діяльністю Запорізької обласної організації КПУ. 
                 

                20 травня 2011 року
Немає коментарів:

Дописати коментар